Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Ön a Mira Office s.r.o.  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon vásárol. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.ramina.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Kérjük figyelmesen olvassa el feltételeinket, ha oldalunkon vásárol ezekkel a feltételekkel egyet ért.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Rendelés leadása

Rendelését leadhatja webes rendelés formájában a www.ramina.hu oldalon, telefonosan vagy a rendeles@ramina.hu címen.  Az akciós és esetleges különleges promóciók csak a weben leadott rendelés esetén érvényesek.

A rendelés elküldése után önnek visszaigazoló mail érkezik, amennyiben ez nem történt meg kéren írjon nekünk: info@ramina.hu

A rendelés visszaigazolása automatikusan működik. A rendelés feldolgozása után előfordulhat, hogy a rendelésben szereplő termék már nincs raktáron, mivel online platformunk naponta 2x aktualizálódik. Erről kollégáink időben értesítik önt. 

Amennyiben a termék nincs raktáron és ez eladó nem tudja teljesíteni a rendelést - az eladó elállhat a rendeléstől.

2. Fizetés

Fizetési mód:

A futárnak – a csomag díját a futárszolgálatnak fizeti ki

vagy

Utalással – a rendelést követően ügyfélszolgálati kollégánk mailben értesíti, csak azután utaljon. IBAN : HU86103000021068983249020013

Ha utalásos fizetést választott és azt nem egyenlíti ki 7 munkanapon belül, rendelését törüljük.

3. Kézbesítés

Csomagját hipergyorsasággal kézbesítjük. Ha rendelését 12:00-ig elküldte akkor a csomagját már másnap kézbe veheti. Ha 12:00 után érkezik be hozzánk a rendelés akkor a szállítási idő 2 nap.

Utalásos fizetés esetében a csomagot akkor küldjük, ha a pénz megérkezett a számlánkra.

 

Vásárlás bruttó 15 000 Ft felett ...........ingyenes kézbesítés

Vásárlás bruttó 15 000 Ft alatt ............ 1 500 Ft a kézbesítési díj

Csomagját futárszolgaálattal kézbesítjük.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-18:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

4. Elállási jog

A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (pl.: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítástechnikai szoftver) esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta, továbbá a személyre szabott termékeknél amelyek a vásárló egyedi kérésére lettek elkészítve, legyártva.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a termék vételárát visszatutalja a vásárló által megadott bankszámlára.  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A vásárló a terméket az eladó Mira Office s.r.o.,  címére köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

§ a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

§ a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

§ a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Adatvédelmi nyilatkozat

1.FOGALMAK
Webáruház üzemeltető = MIRA OFFICE s.r.o., Székhely: 937 01 Želiezovce, Tulipán utca 6, cégjegyzékszám: 36761176, adószám: 2022354598, e-mail: info@ramina.hu, telefon: +36 20-519-8900.
Honlap = a fenti e-mail címen elérhető, a Webáruház üzemeltető által fenntartott és üzemeltetett honlap.
Webáruház = a Webáruház üzemeltető által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.
Felhasználó = a Honlapolvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Webáruház üzemeltető által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy a Webáruház üzemeltető ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: "Munkatárs"), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár a Webáruház üzemeltető által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Kimenő hívás"), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Bejövő hívás") útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: "Felhasználás").
Ügyfelek = a Webáruház üzemeltető-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy a Webáruház üzemeltető általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: "Szerződések") alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.
Különleges adat = minden olyan adat, amely nem Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.
Kötelező adat = minden, a Webáruház üzemeltető által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, cím, érvényes e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.
Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleg és vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen Adatvédelmi Tájékoztató Honlapon történő közzététele és az Adatvédelmi Tájékoztató módosításának a jelen Adatvédelmi Tájékoztató foglaltak szerinti közlése.
Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.
NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: "NAIH").
Hírlevél = a Webáruház üzemeltető által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail útján kiküldött és a Webáruház üzemeltető által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, kuponokról stb. szóló tájékoztató anyag.
Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA, AZ ADATFÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: "Adatkezelés") vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen Adatvádelmi Tájékoztató hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személyjogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen Adatvádelmi Tájékoztató hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.

Jelen Adatvádelmi Tájékoztató célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen Adatvádelmi Tájékoztató a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen Adatvádelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzétételének napja. Az Adatvádelmi Tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

A Webáruház üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvádelmi Tájékoztató módosítására. A Webáruház üzemeltető biztosítja, hogy a hatályos Adatvádelmi Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatvádelmi Tájékoztatónak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Adatvádelmi Tájékoztató rendelkezései az irányadóak. Az Adatvádelmi Tájékoztató módosítása esetén a Webáruház üzemeltető köteles jól látható módon jelölni az Adatvádelmi Tájékoztató szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvádelmi Tájékoztató rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvádelmi Tájékoztató szabályait elolvasták, megértették és elfogadták. Ezt rendelés leadásakor a tájékoztató elfogadásával jelzik.

3.AZ ADATKEZELÉS ELVE
Az Adatkezelés biztonsága: A Webáruház üzemeltető az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Webáruház üzemeltető az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek birtokába az Adatok ne kerülhessenek. A Webáruház üzemeltető megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Adatvádelmi Tájékoztatóban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Webáruház üzemeltető tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Webáruház üzemeltető-vel munkaviszonyban álló munkavállalói - vagy külön szerződéses kikötés esetén - megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult.

Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor.

A Webáruház üzemeltető Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Webáruház üzemeltető az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen Adatvádelmi Tájékoztatóban foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Webáruház üzemeltető minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Webáruház üzemeltető által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

Az Adatkezelés célja: az Adatkezeléscélja, hogy a Webáruház üzemeltető a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hozzájárulás esetén hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére ezáltal reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze a Webáruház üzemeltető által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. A Webáruház üzemeltető bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.

Az Adatok tárolása: A Webáruház üzemeltető megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

Számitástechnikai eszközeit jelszóval, rendszerét személyre szabott jelszóval és jogosultságokkal védi.

A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: A Webáruház üzemeltető a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek - az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve - más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

Adatkezelés alól kizárt adatok: a Webáruház üzemeltető Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Webáruház üzemeltető a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen Adatvédelmi Tájékoztatban meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Webáruház üzemeltető a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.

A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését; követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. A Webáruház üzemeltető így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja:
a Google Adwords remarketing követő kódját. Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók - például a Google - is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
a Google Analyticskódját. Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül.
a Google AdWords konverziókövetés. A Google Adwords könverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.
a Facebook pixel kódját. Az Adatkezelő Facebook pixelt használ a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a felhasználók tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse cookie használatával. Segítségével olyan felhasználók számára jeleníthetjük meg a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudjuk a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos funkciói, hírlevél, kupon, stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, mobiltelefonszám, cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja a Webáruház üzemeltető, mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy a Webáruház üzemeltető a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében a Webáruház üzemeltető az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing-és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján a Webáruház üzemeltető más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor a Webáruház üzemeltető részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára a Webáruház üzemeltető sms-ben a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára átvételi tájékoztatókat küldhet. Ezen adatkezelés célja a Webáruház üzemeltető Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél a Webáruház üzemeltető működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra, email címre vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

INTIME, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28,IČO: 31 342 621

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44). Email: info@gls-hungary.com


Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jelenti a regisztráció során megadott Adatok törlését amennyiben érvényes rendelése van, ezért az Adatokat a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Webáruház üzemeltető a Hírlevelet elektronikusan e-mail küldheti el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Webáruház üzemeltető a Hírlevelet e-mail formájában jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve az e-mailben küldött Hírlevélről a Webáruház üzemeltető-nek küldött e-maillel iratkozhat le vagy a hírlevélben lévő leiratkozási link használatával. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) törlését. A Webáruház üzemeltető a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói-illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén a Webáruház üzemeltető írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A Webáruház üzemeltető a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat a Webáruház üzemeltető rendelkezésére áll, az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti.

Az Adatot a Webáruház üzemeltető törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezeléscélja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A Webáruház üzemeltető az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett a Webáruház üzemeltető zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot a Webáruház üzemeltető kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a webáruház üzemeltetője nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. A Webáruház üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Webáruház üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.

A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A Webáruház üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a Webáruház üzemeltető birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a Webáruház üzemeltető felelősséget nem vállal.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a magyar jog az irányadó.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu.

IBAN : HU86103000021068983249020013

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatálybalépésének napja: 2018. május 23.napja